فرم درخواست استخدام

نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
محل صدور (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت خدمت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
دلیل معافیت (*)
ورودی نامعتبر
   
مشخصات تماس :
آدرس محل سکونت دائم (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
نشانی یکی از نزدیکان جهت تماس ضروری (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس یکی از نزدیکان جهت تماس ضروری (*)
ورودی نامعتبر
   
افراد تحت تکفل :
(*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
افزودن شخص جدید
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
افزودن شخص جدید
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
افزودن شخص جدید
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
(*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
افزودن شخص جدید
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد (*) / /
ورودی نامعتبر
نسبت (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات معرف :
(*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نسبت با داوطلب (*)
ورودی نامعتبر
شغل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس محل کار (*)
ورودی نامعتبر
تلفن تماس (*)
ورودی نامعتبر
   
مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
محل تحصیل
ورودی نامعتبر
معدل
ورودی نامعتبر
آشنایی با زبان انگلیسی
مکالمه
ورودی نامعتبر
نوشتن
ورودی نامعتبر
خواندن
ورودی نامعتبر
آشنایی با کامپیوتر
آشنایی با سیستم عامل
ورودی نامعتبر
آشنایی با نرم افزار
ورودی نامعتبر
   
سوابق کاری
نام شرکت
ورودی نامعتبر
عنوان شغلی
ورودی نامعتبر
مدت اشتغال
ورودی نامعتبر
علت خاتمه کار
ورودی نامعتبر
افزودن سابقه شغلی جدید
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
عنوان شغلی
ورودی نامعتبر
مدت اشتغال
ورودی نامعتبر
علت خاتمه کار
ورودی نامعتبر
افزودن سابقه شغلی جدید
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
عنوان شغلی
ورودی نامعتبر
مدت اشتغال
ورودی نامعتبر
علت خاتمه کار
ورودی نامعتبر
افزودن سابقه شغلی جدید
ورودی نامعتبر
نام شرکت
ورودی نامعتبر
عنوان شغلی
ورودی نامعتبر
مدت اشتغال
ورودی نامعتبر
علت خاتمه کار
ورودی نامعتبر
سوابق دوره تخصصی و آموزشی :
نام دوره آموزشی
ورودی نامعتبر
مدت دوره
ورودی نامعتبر
افزودن دوره جدید
ورودی نامعتبر
نام دوره آموزشی
ورودی نامعتبر
مدت دوره
ورودی نامعتبر
افزودن دوره جدید
ورودی نامعتبر
نام دوره آموزشی
ورودی نامعتبر
مدت دوره
ورودی نامعتبر
افزودن دوره جدید
ورودی نامعتبر
نام دوره آموزشی
ورودی نامعتبر
مدت دوره
ورودی نامعتبر
   
حقوق درخواستی :
میزان حقوق درخواستی
ورودی نامعتبر
تاریخ آمادگی جهت اشتغال به کار
ورودی نامعتبر