آدرس:
* تهران،خیابان انقلاب،میدان فردوسی


*کارخانه شیله:
شهرک صنعتی شماره ۱ منطقه آزاد انزلی خیابان زنبق پلاک ۱۲

کارخانه ویسنا:
شهرک صنعتی شماره ۱ منطقه آزاد انزلی خیابان نیلوفر پلاک ۱۶


تلفن:
9821-22872804+
نمابر:
9821-22872795+
ارسال ایمیل
اختیاری